Herzlich Willkommen auf der Homepage der

GRUNDSCHULE BLANKENHAGEN

Unsere Kolleginnen und Kollegen im Schuljahr 2023/24

 

KOLLEG*INNEN

unterrichtete Fächer

Frau Fröhlich (Schulleiterin)

Schulleitung, Ma

Frau Gollnick

D, Ma, Sk, Sp

Frau Jungnickel

D, Eng, Sp, Wk

Herr Beutin

Ma, Sk, Mu, Eng

Frau Stoyan

D, Ma, Sk, Ku, Fö

Frau Witt

D, Ma, Fö, FKZ

Frau Heuer

D, Ma, Sk, Wk

Frau Klawonn

D, Ma, Sk, Ku, Rel

Frau Weber

D, Sk, Eng, Phil

Frau Starck

D, Phil, FKZ

Herr Gläser (stellv. Schulleiter)

D, Ma, Eng, Sp

Frau Buch

Vorklasse, Fö/ Fo

Frau Richter (Referendarin)

3a, 4a (D, Ma)